IV Ogólnopolskie Forum Służby BHP
Służba BHP 4.0

RELACJA z IV Ogólnopolskiego Forum Służby BHP „Służba BHP 4.0”

8 września 2022 r. po raz czwarty Zarząd Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP był organizatorem Ogólnopolskiego Forum Służby BHP. Poprzednie edycje to „Bezpieczeństwo w zmieniającym się świecie pracy”, „Bezpieczeństwo w świecie 4.0”, „Bezpieczeństwo pracownika przyszłości” i tegoroczna edycja „Służba BHP 4.0”. 

Zmieniający się świat pracy, nowe technologie, nowe maszyny, komputeryzacja i człowiek. Człowiek jako Pracownik, pracodawca i służba bhp jako doradca, strażnik nad bezpieczeństwem pracujących – to tematy, nad którymi dyskutowano na Forum, rozmawiano o problemach i ich rozwiązaniach. Dzielono się wiedzą, doświadczeniem i dobrymi praktykami.

Współorganizatorem Forum był CIOP-PIB.
Patronatu Honorowego udzielili:
Rada Ochrony Pracy powołana przy Sejmie RP
Pani Marlena Maląg, Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Partnerami Forum byli: 
- Główny Inspektorat Pracy PIP
- Urząd Dozoru Technicznego
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych
- Instytut Medycyny Pracy im. Prof. Jerzego Nofera w Łodzi

W Forum udział wzięli:

Członkowie Rady Ochrony Pracy

Krzysztof Michałkiewicz, prezes zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ, dr Rafał Hrynyk, Przewodniczący Platformy ds. Promocji Bezpieczeństwa i Zdrowia Pracy powołanej przy Pracodawcach RP oraz zaproszeni goście:

Minister Katarzyna Łażewska - Hrycko, Główny Inspektor Pracy, dr inż. Andrzej Ziółkowski, Prezes Urzędu Dozoru Technicznego, prof. dr hab. Joanna Jurewicz Dyrektor ds. Komercjalizacji Badań Naukowych, Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Chemicznego, Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera, Jarosław Leśniewski, z-ca Głównego Inspektora Pracy, 

dr inż. Daniel Podgórski, z-ca dyrektora ds. Certyfikacji i Edukacji w CIOP-PIB, Bartosz Gaca, z-ca dyrektora Departamentu Prewencji i Rehabilitacji ZUS, Marcin Stanecki, dyrektor Departamentu Prawa Pracy w MRiPS, Alicja Stefaniak, dyrektor Departamentu Szkoleń i Zatrudnienia, Wyższy Urząd Górniczy, Paneliści i zaproszeni goście, przedstawiciele  z MRiPS, GIP, CIOP-PIB, IMP im. Prof. Jerzego Nofera, MTP SAWO, Prezesi, członkowie OSPS BHP, Eksperci bhp i partnerzy społeczni.

Adresy powitalne odczytali: Minister Katarzyna Łażewska Hrycko, Główny Inspektor Pracy,
dr inż. Andrzej Ziółkowski, prezes Urzędu Dozoru Technicznego, prof. dr hab. Joanna Jurewicz, Dyrektor ds. Komercjalizacji Badań Naukowych, Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Chemicznego, Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera, Marcin Stanecki, dyrektor Departamentu Prawa Pracy w MRiPS, Bartosz Gaca,  z-ca dyrektora Departamentu Prewencji i Rehabilitacji ZUS oraz Elżbieta Bożejewicz, prezes Zarządu Głównego OSPS BHP odczytała list od Przewodniczącego ROP. Goście w swoich adresach powitalnych podkreślali rolę współczesnej służby BHP w zmieniającym się świecie pracy a także znaczenie organizacji Forum Służby BHP.

W Sesji inauguracyjnej Forum „Strategiczne ramy Unii Europejskiej dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy - jakie wyzwania czekają służbę bhp?” wystąpili prelegenci:

- dr inż. Daniel Podgórski, z-ca dyrektora ds. Certyfikacji i Edukacji w CIOP-PIB, który w wystąpieniu Postęp techniczny i transformacja cyfrowa a zdrowie człowieka, zwrócił uwagę na Ramy Strategiczne UE dotyczące bezpieczeństwa oraz nowe pojawiające się zagrożenia w świecie transformacji cyfrowej.

Jarosław Leśniewski, Zastępca Głównego Inspektora Pracy w wystąpieniu Bezpieczeństwo i higiena pracy w zmieniającym się świecie pracy – strategia UE a działania Państwowej Inspekcji Pracy przedstawił zakres działań PIP w zmieniającym się świecie pracy, w tym szczególnie dedykowane dla małych przedsiębiorstw w sektorze budowlanym.

O Roli UDT w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego mówił Andrzej Ziółkowski, Prezes Urzędu Dozoru Technicznego, przedstawiając cele strategiczne UDT na lata 2021 – 2025.

W drugiej części Forum odbyły się panele tematyczne, których moderatorem był redaktor Michał Olszański.

Transformacja cyfrowa, platformy internetowe, sztuczna inteligencja a zdrowie psychiczne, to tytuł I panelu, podczas którego dyskutowano o
    • Zapobieganiu zagrożeniom w zmieniającym się świecie pracy – technostres
    • Nowych kompetencjach służby bhp
    • Potrzebach  edukacyjnych i szkoleniowych w zakresie stosowania nowych rozwiązań techniczno-organizacyjnych

Udział w panelu wzięli:

Paweł Kania, Specj. ds. BHP w Intersport Polska Sp. Akcyjna,   Prezes Zarządu Oddziału OSPS BHP w Krakowie, Tomasz Zadrejkowski, Gł. Specj. ds. BHP w Tapflo sp. z o.o., Kaja Staszewska  z Pracowni Psychologii Zdrowia i Pracy, Kliniki Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego, Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi

Czynniki rakotwórcze i mutagenne, respirabilna krzemionka krystaliczna – zapobieganie i ograniczenie zagrożeń, to temat II panelu, podczas którego dyskutowano o
    • Identyfikacji i ograniczeniach narażenia zawodowego podczas stosowania czynników rakotwórczych i mutagennych oraz respirabilnej krzemionki krystalicznej
    • Definicji osoby „narażonej” i osoby w „kontakcie”
    • Zatrudnianiu pracowników młodocianych w warunkach zagrożeń 

Udział w panelu wzięli: dr Jolanta Skowroń, Pracownia Toksykologii, Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych Centralny Instytut Ochrony Pracy-PIB, Magdalena Pasik, Główny Specjalista w Departamencie Nadzoru i Kontroli Głównego Inspektoratu Pracy, dr inż. Józef Witczak, Wiceprezes Zarządu Głównego OSPS BHP 

Gotowość szybkiego reagowania na pojawiające się zagrożenia to tytuł III panelu, podczas którego dyskutowano o:

    • Zwiększaniu  gotowości na szybkie reagowanie na zagrożenia, związane w szczególności z narażeniem na niebezpieczne warunki zatrudnienia m.in.  pracowników transgranicznych i mobilnych
    • Sposobach zwiększania aktywności w przeciwdziałaniu pojawiającym się nieznanym wcześniej zagrożeniom w środowisku pracy

W panelu udział wzięli: Paweł Rajewski, Kierownik Wydziału Urządzeń Transportu Bliskiego Urzędu Dozoru Technicznego, dr Małgorzata Pęciłło, Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Centralny Instytut Ochrony Pracy-PIB, Dariusz Górski, Dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia w Głównym Inspektoracie Pracy, Marcin Stanecki, Dyrektor Departamentu Prawa Pracy Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Iwona Pietraszewska, Główny Specjalista ds. BHP, TURNER & TOWNSEND sp. z o.o

Przed przerwą obiadową pomiędzy ZG OSPS BHP a Instytutem Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi zostało podpisane porozumie o wzajemnej współpracy. Strony zgodnie zadeklarowały wolę współdziałania w zakresie działalności edukacyjnej, promocyjnej i upowszechniającej wiedzę w celu wspierania zdrowia pracowników zgodnie z założeniami projektu w ramach zadania Celu Operacyjnego 5 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowanego przez Ministra Zdrowia, Wyzwania demograficzne pn. „Edukacja w zakresie zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników oraz opracowanie i upowszechnienie instrumentów promujących zdrowie  i zachowania prozdrowotne w środowisku pracy”.

W sesji poobiedniej Partnerzy Wspierający swoimi wystąpieniami wprowadzili do tematów warsztatów zaplanowanych drugiego dnia Forum:
    • Skuteczna ochrona rąk w przemyśle. Właściwy dobór rękawic oraz środków higieny – Alfa i Omega.
    • Wyzwania nowoczesnego przemysłu. Bezpieczna praca z elektrycznością statyczną w strefach EPA  ATEX – Ejendals AB Szwecja
    • Przemysł 4.0 - jak oceniać ryzyko dla nowoczesnych maszyn produkcyjnych – 
ELOKON sp. z o.o.
    • Wpływ stresu oraz profilaktyka układu mięśniowo-szkieletowego przy pracy na wysokości. Innowacje Faraone - Faraone Poland Sp. z o.o.
    • Środki ochrony dróg oddechowych – dobór i dopasowanie – Filter Service Sp. z o.o.

    • Stosowanie akcesoriów chłodzących jako istotny element poprawy bezpieczeństwa i wydajności pracy w środowiskach o wysokiej temperaturze – INUTEQ B.V. Holandia
    • Odzież robocza – druga skóra pracownika -  Iturri Poland Sp. z o.o.

9 września w drugim dniu Forum, Partnerzy Wspierający przeprowadzili warsztaty doskonalące wiedzę służby bhp. Każda z grup uczestników miała okazję uczestniczyć w warsztatach każdego  Partnera. Nad sprawnym przebiegiem czuwali opiekunowie grup.

Uczestnicy podczas warsztatów przygotowanych przez Alfę i Omegę mieli okazję zapoznać się z wyzwaniami w aspekcie ochrony skóry w Industry 4.0. Podczas warsztatów przygotowanych przez Ejendals AB uczestnicy dowiedzieli się o skutecznej ochronie przy zagrożeniach wyładowania elektrostatycznego (ESD) oraz zagrożeniu wybuchem (ATEX). ELOKON podczas warsztatów zaprezentował  sposoby oceny ryzyka zawodowego podczas stosowania nowoczesnych maszyn i urządzeń. Firma FARAONE Poland zaprezentowała sposób na radzenie sobie ze stresem występującym podczas pracy na wysokości. W warsztatach przygotowanych przez Filter Service dowiedzieli się o skutkach niewłaściwego dopasowania środków ochrony układu oddechowego. Firma INUTEQ zaprezentowała technologie i produkty chłodzące podczas pracy w wysokich temperaturach. Uczestnicy podczas warsztatów przygotowanych przez ITURRI Poland mogli zapoznać się z właściwym doborem odzieży roboczej do wykonywania różnych prac.

Podczas IV Ogólnopolskiego Forum  Służby BHP towarzyszyły stoiska Współorganizatora i Partnerów Forum Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy-Państwowa Inspekcja Pracy, Urząd Dozoru Technicznego, Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi oraz Partnerów Wspierających Forum, które cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników: ALFA i OMEGA, EJENDALS AB, ELOKON, FARAONE POLAND, FILTER SERVICE , ITURRI POLAND, INUTEQ,

Stoiska wystawiennicze cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczestników.

W IV Ogólnopolskim Forum Służby BH „Służba BHP 4.0” udział wzięło ponad 180 uczestników.

Elżbieta Bożejewicz, prezes ZG OSPS BHP

 

Elżbieta Bożejewicz
Prezes Zarządu Głównego OSPSBHP   

 

 

 

 

 

ORGANIZATOR:

WSPÓŁORGANIZATOR:

PARTNERZY:

  Urząd Dozoru Technicznego        

PATRONI HONOROWI:

PATRONI MEDIALNI:

 

Regulamin       Polityka prywatności

Copyright © OSPSBHP 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.